UTBILDNING UTOMHUSPEDAGOGIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA:

UTOMHUSPEDAGOGIK:

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön.

Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden.

Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen m.m. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp.

Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.

UTELYFTET & LiU:s definition av utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:
• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram