FRAMTIDENS SKOLGÅRD

FREDAGEN DEN 7 SEPTEMBER


För er som:

Jobbar på ledningsnivå inom förskola, grundskola, utbildningsförvaltningen eller med kost och hälsa. Vårt mål är att ni ska få massor av ny kunskap, ideér men också inspiration om hur ni kan vidareutveckla er verksamhet samt utmana normer.

Denna konferens ger er:

Modeller, verktyg och praktisk erfarenhet om hur ni kan få in hållbart lärande som en integrerad del av verksamhetsplanen, genom utomhuspedagogik som ett komplement till den befintliga undervisningen i enlighet med Lpfö 98 reviderad 2016 samt Lgr11 reviderad 2017.

Föredragshållare:

Anders Szczepanski Dr. (Fil lic) utomhuspedagogik och didaktik, LiU (Linköpings universitet) vid Spetsa AB, University Holding
Cecilia Bodelmann MPH Docent i Socialmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, KI.
Rikard Johansson Verksamhetschef & gastronomisk ledare på Höganäs Saluhall
Britta Brügge Master of Science & utomhuspedagog, LiU (Linköpings universitet) vid Spetsa AB, University Holding.
Åsa Wiberg Universitetsadjunkt vid institutionen för idrottsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap (LNU)
Anders Blomqvist Integration & Uteklassrumsexpert
Tony Gylleneiden Etnobotaniker, mykolog och naturvårdare.
Anders Andersson Odlingsexpert och vego-inspiratör

REGIONAL KONFERENS OM HÅLLBAR UTVECKLING GENOM
HÄLSA, RÖRELSE, KOST OCH LÄRANDE

 • 08:30Registrering

  Grön & god fralla på närproducerade råvaror, kaffe & te.
 • 08:45Början

  Konferencier Olja Pekusic hälsar välkomna.
 • 09:00- 09:40Utomhuspedagogik är ett MÅSTE

  Föreläsning av:
  Anders Szczepanski om:
  Utomhuspedagogik är ett MÅSTE.
  Bättre resultat i skolan. Lägre stressnivå och blodtryck. Färre förkylningar. Forskningen talar för utomhuspedagogiken.
 • 09:50-10:50Utomhusmiljön är en arena för upplevelser

  Britta Brügge och Anders Szczepanski om:
  Utomhusmiljön är en arena för upplevelser.
  Utomhusmiljön som arena för undervisning och lärande bland barn och vuxna.
  Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter.
  Både barn och vuxna blir friskare, starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet
 • 10:50- 11:00Fika:

  Kaffe och te.
 • 11:00- 11:50Matglädje!

  Föreläsning av:
  Rikard Johansson om:
  Matglädje! Skollunchen ska ges förutsättningar för att vara dagens höjdpunkt. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten.
  Måltidernas utformning och innehåll har betydelse inte bara för hälsa och bra matvanor, utan är också̊ en förutsättning för trivsel som ger viktigt bränsle för lärandet.
 • 11:50- 12:50Grön Fredag!

  Workshop av:
  Rikard Johansson och en närproducent om:
  Grön Fredag! Initiativet som syftar till att konkret tillföra hållbar tillväxt med beställningar av närproducerade livsmedel till skolan.
  Att i ur och skur samlas på skolgården för utomhusmatlaging, lektioner kring miljöfrågor kopplade till matproduktion och konsumtion.
  Med matproducenter och förädlade på plats som informerar om sin verksamhet.
 • 12:50-13:30Lunch

  Utematlagning i trefots utegrillar under bar himmel i natursköna Slotts Parken.
  Vego wrap på ekologiska råvaror & närproducerad ekologisk fruktdryck
 • 13:30-14:10Den nyttiga utevistelsen

  Föreläsning av:
  Cecilia Boldemann om:
  Den nyttiga utevistelsen. Rörelse och solljus är var för sig och i kombination av varandra av stor betydelse för t.ex.
  skelettuppbyggnad, motverka övervikt och immunförsvarets utveckling.
  Bra förutsättningar för fysisk aktivitet kan också förbättra koncentrationsförmågan och därmed inlärningen.
 • 14:10- 14:50Planera för rörelse!

  Workshop av:
  Åsa Wiberg om:
  Planera för rörelse! Närmiljön som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Hur kan närmiljön stimulera till fysisk aktivitet i vardagen, bidra till en bättre hälsa och ökad social sammanhållning.
 • 14:50- 15:30Uteklassrummet och odling på skolgården

  Föreläsning och workshop av: Anders Blomqvist och Anders Andersson om:
  Uteklassrummet och odling på skolgården

  Uteklassrum som företeelse ska erbjuda barn en naturlig samlingsplats och mötesplats på skolgården för lärande utomhus, odling och god matlagning. Samt skapa möjlighet till utomhuspedagogik för att stimulera elevernas skolresultat och allmänna välbefinnande.

  Odling- Varför, hur och när? Det man känner till och tycker om värnar man om. Att lära ut om miljön och betydelsen av att skydda vår natur är fullkomligt irrelevant att göra endast teoretiskt. Det måste ske praktiskt och upplevas.
 • 15:30- 15:40Fika:

  Kaffe, te & fikabröd på närproducerade råvaror.
 • 15:40 - 16:10Presentation av närproducenterna

  Presentation av närproducenterna, vi går runt till dem i samlad trupp
 • 16:10- 16:40Paneldiskussion

  Modererad av Olja Pekusic
  Konferensdeltagarnas frågestund
  Nyaste forskarrön
  Utbyte av erfarenheter
  Lärdomar av aktiviteter som redan initierats
  Inspiration inför framtidsarbetet
  Deltagare: Anders Szczepanski, Britta Brügge, Rikard Johansson, Åsa Wiberg, Anders Andersson, Cecilia Boldemann och Anders Blomqvist.
 • 16:40Allmän frågestund

 • 16:50Sammanfattning och avslutning

  Fria aktiviteter i slottsparken

Programbeskrivning

Föreläsning - Utomhuspedagogik ett måste, Anders Szczepanski
I fokus för Anders Szczepanskis forskningsområde står lärande och undervisning utifrån ett utomhuspedagogiskt sammanhang. Hur uppfattar lärare och elever undervisning och lärande relaterat till utomhusmiljö/plats, objektet, sättet att lära samt läroprocessen? På vilket sätt kan man säga att läromiljöer utanför klassrummen kan bidra till undervisningens resultat? Utomhusundervisningens didaktik illustrerar:

- Var-frågan, platsrelationen
- När-frågan, tidsaspekten
- Hur-frågan, tillvägagångssättet
- Vad-frågan, selektionen eller urvalet
- Varför-frågan, evidensbaserad kunskap


Den didaktiska var-frågan, det vill säga lärandets platsrelation, blir särskilt viktig om grundskolans och förskolans uppnående- och strävansmål skall uppfyllas. När (tiden), hur (metoden), vad (ämnesinnehåll och teman) samt varför (evidens) utgör fokus då handlingsburen kunskap implementeras i utbildning av lärare på alla stadier.
Workshop - Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, Anders Szczepanski & Britta Brügge
Workshop utomhus Anders Szczepanski/Britta Brügge
-Anders Szczepanski, as visiting prof Outdoor Education, Dr. (Fil lic), Spetsa Company at University Holding, IKK/ESA, Linköping University
-Britta Brügge, har en lång erfarenhet inom undervisning (från förskola till högskola), ledarutbildning och forskning om friluftsliv, natursyn, utvecklingsfrågor och miljöengagemang.

Plats: Hållbarhetstornet, Naturen i omgivningen.

Innehåll: Vi tränar vårt minne genom sinnesupplevelser. Några av de motoriska grundformerna i landskapet visar på undervisningsupplägg där du inte bara ser och hör utan även smakar, luktar och berör
- Vilka naturföremål kan vi använda i området?
- Vad har du för naturföremål på din skolgård, förskolegård eller närmaste omgivning?
- Knyt utomhusundervisningen och styrdokumenten i skolan (Lgr 11) eller förskolans läroplan (Lpfö 98) till platsen för lärandet. Exempelvis språk, matematik, geografi, bild, naturvetenskap mm…
- Reflektion: Vad är det du har tränat för förmågor (fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse) genom dessa undervisningsupplägg och hur ska du fortsätta att använda dig av pedagogiks markanvändning och utomhusundervisning i den egna verksamheten?
Föreläsning - Matglädje! Med skollunchen som en av skoldagens höjdpunkter, Rikard Johansson.
Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av skoldagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltidernas utformning och innehåll har betydelse inte bara för hälsa och bra matvanor, utan är också en förutsättning för trivsel och lärande. På en mätt mage sitter ett glatt huvud!

- Vad anses vara god mat och varför?
- Hur är maten upplagd och hur serveras den?
- Vilka sinnen är med och jobbar vid matintaget? Hur höjer vi upplevelsen och känslan?
- Enkla matregler och varför?
Workshop - Grön Fredag! Rikard Johansson
Grön Fredag är initiativet som syftar till att ta ett brett grepp om maten i skolan. Detta genom att konkret tillföra hållbar tillväxt genom Mathus online med beställningar av närproducerade livsmedel till skolan för att få en bättre kvalitativ och näringsriktig kost. Likaså att i ur och skur samlas på skolgården och tillsammans laga närproducerad mat och ha lektioner kring miljö och hållbarhetsfrågor kopplade till matproduktion och konsumtion. Med matproducenter och förädlare på plats som informerar om sin verksamhet.

- Var kommer maten ifrån?
- Hur påverkas miljön av den maten vi äter?
- Enkelt förbereda, tillaga och servera mat utomhus.
- Hur plockar vi undan efter oss på ett miljösmart sätt och varför?
Föreläsning - Den nyttiga utevistelsen, Cecilia Boldemann.
Rörelse och solljus är var för sig och i kombination av varandra av stor betydelse för t.ex. skelettuppbyggnad, immunförsvarets utveckling och för att motverka övervikt. Bra förutsättningar för fysisk aktivitet kan också förbättra koncentrationsförmågan och därmed inlärningen.

- I fokus ligger de miljöer där barnen tillbringar sin mesta vakna tid, dvs. förskole- och skolmiljöer.
- Forskningen handlar om utemiljöns fysiska egenskaper och hur de påverkar barns rörelseschema på ett sätt som antingen kan främja eller hindra beteenden som är bra för hälsan på både kort och lång sikt.
- God hälsa under hela livet bygger i hög grad på vilka livsmiljöer människor haft som små, och det gäller inte minst de fysiska utemiljöerna.
Workshop - Planera för rörelse, Åsa Wiberg
Hur kan närmiljön stimulera till fysik aktivitet i vardagen, bidra till en bättre hälsa och ökad social sammanhållning?
Målet med workshopen är att inspirera dig och dina medarbetare till att använda naturen på ett mer medvetet sätt. Ger vi våra barn den start de är värda att få?  Skapar vi en hållbar framtid? Vad säger läroplanen och kan vi till och med förstärka vår pedagogiska verksamhet med de "få" resurser vi har genom en mer genomtänkt utevistelse?

- Vad erbjuder naturen som vi inte kan få inne?
- Barn som har roligt mår bra och lär bra!
- Hur tar vi vara på det enkla som naturen har att erbjuda!
Föreläsning & workshop - Uteklassrummet och odling på skolgården, Anders Blomqvist & Anders Andersson
Uteklassrummet som företeelse ska erbjuda barn en naturlig samlings- och mötesplats på skolgården för lärande utomhus, odling och god matlagning. Vidare att skapa möjlighet till utomhuspedagogik för att stimulera elevernas skolresultat och allmänna välbefinnande.
Olding på skolgården.
Det man känner till och tycker om värnar man om. Att lära endast ut om miljön och betydelsen av att skydda vår natur är fullkomligt irrelevant att göra endast teoretiskt. Det måste ske praktiskt och upplevas.
- Varför, när och hur?
- Växelverkan och varför?
- Naturen som försörjare
Paneldiskusion
Deltagare: Anders Szczepanski, Cecilia Boldemann, Åsa Wiberg, Rikard Johansson, Britta Brügge & Anders Andersson upplevas.
- Nyaste forskarrön
- Utbyte av erfarenheter
- Lärdomar av aktiviteter och arbeten som redan initierats
- Inspiration inför framtidsarbetet
- Konferensdeltagarnas frågestund