GDPR Policy

 


Policy för Linnés Mathus i Sverige AB personuppgiftshantering Innehållsförteckning


1 Inledning och syfte
2 Tillämpning och revidering
3 Organisation och ansvar
4 Begrepp och förkortningar
5 Personuppgiftsbehandling


1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Linnés Mathus i Sverige AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen i Linnés Mathus i Sverige AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställs av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av Linnés Mathus i Sverige AB verksamhet.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och följs av verksamheten.
VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.
VD har delegerat implementering av denna policy till ekonomi ansvarig i bolaget samt bolagets Webbmaster och kommunikationsansvarige för MATHUSONLINE samt övriga ansvariga för bolagets webbplatser såsom utekklassrum.se, utelyftet.online samt mathus.se

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

 Begrepp

Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

- Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:
o Laglighet
o Ändamålsbegränsning
o Uppgiftsminimering
o Korrekthet
o Lagringsminimering
o Integritet och konfidentialitet

- För följande behandlingar av mail som skickas intern och externt gäller följande policy,
o Linnés Mathus erbjuder kunder som besöker våra webbplatser att prenumerera på nyhetsmail med information om produkter och nyheter.
o Uppgifter såsom namn, adress samt mailadress och mobilnummer lagras i en databas som hostas av Gourmet Direkt i Stockholm AB Org. 556961-8316. Ett avtal finns mellan Linnés Mathus i Sverige AB och Gourmet Direkt där uppgifterna är exklusiva för Linnés Mathus i Sverige och inte får användas av Gourmet Direkt för egen del eller utlämnas till tredje part.

- Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande genom användandet av Agera GDPR med syfte att systematiskt inventera, dokumentera och få överblick över alla kunders personuppgifter och policydokument kring säkerhet och rutiner.

- Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska sker en gång om året.

- Eventuella incidenter rörande personuppgifter som Linnés Mathus behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD som ska dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

- Linnés Mathus krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

- Hantering av kunduppgifter i samband med E-Handel B2C där kunden lämnar ut sina kontouppgifter och maialadress samt mobiltelefon vid köp av livsmedel hanteras och lagras i databas som hostas av Gourmet Direkt i Stockholm AB Org. 556961-8316. Ett avtal finns mellan Linnés Mathus i Sverige AB och Gourmet Direkt där uppgifterna är exklusiva för Linnés Mathus i Sverige och inte får användas av Gourmet Direkt för egen del eller utlämnas till tredje part.